Envia'ns el teu CV

Si vols treballar amb nosaltres omple el següent formulari i en breu ens posarem en contacte amb tu.

Indica si tens experiència en alguna d'aquestes àrees  
Indica si tens formació específica en:  
  Consento compartir les meves dades amb altres entitats de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús per possibles vacants de personal.
  He llegit i ACCEPTO la política de privacitat de Germanes Hospitalàries

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), l'informem que les dades facilitades per vostè mitjançant l'enviament del seu currículum vitae seran tractats per GERMANES HOSPITALÀRIES S.C.J. HOSPITAL SAGRAT COR, Av. Comte de Llobregat 117 – 08760 - Martorell, amb finalitat de gestionar les sol·licituds d'ocupació, incorporant les seves dades a la borsa de treball i, si escau, en el procés selectiu, en el qual pogués ser inclòs, per a la provisió de lloc de treball en l'entitat.

El currículum, llevat que vostè no exerciti supressió o oposició, podrà conservar-se per a futurs processos de selecció en lloc de treball de l'entitat, en l'àrea de la seva formació acadèmica i/o professional. El termini de conservació serà d'1 any per a candidatures no participants en processos de selecció i de 2 anys per a candidatures que han participat en processos de selecció.

En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li sol·licitem, ens ho comuniqui per escrit amb l'única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d'ocupació o currículum vitae. En tot cas, GERMANES HOSPITALÀRIES S.C.J. HOSPITAL SAGRAT COR, no assumeix responsabilitat per la falta de veracitat i actualització de la informació aportada. I, així mateix, es reserva la facultat d'eliminar o destruir la informació que pugui obrar en els seus arxius, en qualsevol moment i sense previ avís. A aquest efecte, adoptarà les mesures pertinents per impedir la restauració o recuperació de les dades per tercers. 

Les dades són tractades sobre la base del consentiment manifestat mitjançant l'emplenament del formulari i/o l'enviament del Currículum, personalment o a través de tercer, per mitjà del web. Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, que no siguin Centres de Germanes Hospitalàries en cap concepte, sense previ consentiment exprés del candidat/a.

En compliment de la normativa vigent, GERMANES HOSPITALÀRIES S.C.J. HOSPITAL SAGRAT COR garanteix que ha adoptat les mesures, tècniques i organitzatives, necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat, Limitació o, si escau, Oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada, o al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd.hsagratcor@hospitalarias.es. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest.  

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00