Extrahospitalaris

Hospitals de Dia Sociosanitaris
Equipaments sanitaris que tenen com a prioritat dur a terme un programa diagnòstic i terapèutic pal·liatiu-rehabilitador del malalt psicogeriàtric, així com del seu entorn, mitjançant una planificació assistencial individualitzada, integral i interdisciplinària.

Programa d'Atenció Domiciliària. Equip de Suport (PADES)
Programa d'atenció domiciliària per a malats que, pel seu estat, no poden desplaçar-se al centre d'assistència primària corresponent. El programa el desenvolupa un equip multidisciplinari específic i va adreçat molt especialment a persones grans, malalts crònics i malalts terminals.

Equips d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA)
Equips multidisciplinaris que ofereixen una avaluació i una atenció integral sociosanitària ambulatòria a pacients geriàtrics amb patologies cròniques i dependència, o amb trastorns cognitius (demències).

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00