Comunitaris

Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA)
Serveis comunitaris d'atenció primària en salut mental per a persones de més de 18 anys. Ofereixen una atenció ambulatòria integral per respondre a les necessitats biològiques, psicològiques i de l'entorn sociofamiliar dels usuaris mitjançant equips multidisciplinars.

Centres d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CASD)
Serveis comunitaris d'atenció en l'àmbit de les drogodependències, desenvolupant accions preventives i assistencials mitjançant diversos programes: programa general i programes específics (lliure de drogues, PMM, intercanvi xeringues, alcoholisme, salut, adolescents).

Programa de Suport a l'Atenció Primària (PSP)
Programa d'integració de la salut mental i de l'atenció primària de salut. La seva missió és detectar, valorar i atendre de manera conjunta els problemes de salut mental de baixa complexitat i col·laborar en l'atenció integral i el seguiment dels trastorns mentals greus.

Programa d'Atenció als Trastorns Mentals Severs (TMS)
Programa d'atenció ambulatòria dels Centres de Salut Mental d'Adults adreçat a donar una atenció específica a les persones afectades d'un trastorn mental caracteritzat per gravetat clínica, persistència en el temps, tendència al deteriorament i alteració de les relacions personals, familiars i socials de la persona que el pateix.

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Serveis comunitaris d'atenció primària en salut mental per a persones d'entre 0 i 18 anys. Atenen, en règim ambulatori, els problemes psiquiàtrics i de salut mental de la població infantil i juvenil. Tenen una funció preventiva, terapèutica i d'assessorament.

Programa de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)
Programa específic del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de cooperació amb l'atenció primària de salut i l'escola adreçat a la prevenció, detecció i intervenció precoç dels trastorns de la conducta alimentària a la població infantil i juvenil.

Serveis de Rehabilitació Comunitària
Serveis comunitaris d'assistència terciària en salut mental que, a través de la coordinació amb altres serveis, donen assistència a persones amb patologies de salut mental de mitjana i llarga evolució per aconseguir-ne la rehabilitació i la reinserció social, familiar i laboral.

Hospitals de Dia d'Adults
Serveis comunitaris d'hospitalització parcial diürna en salut mental que suposen una alternativa al tractament intern i una modalitat de transició del tractament intern a l'extern.

Hospitals de Dia d'Adolescents
Equipaments de caràcter secundari que es constitueixen com una modalitat d'hospitalització parcial diürna adreçats a població juvenil.

Pla de Serveis Individualitzats (PSI)
El PSI es basa en un mètode organitzatiu i un procés actiu i individualitzat de gestió dels trastorns mentals severs (TMS) a la comunitat, amb la finalitat d'adaptar els serveis a les necessitats concretes de cada pacient.

Programa de Suport a Centres d'Educació Especial (CEE)
Programa del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil adreçat a donar suport i/o atenció psiquiàtrica i psicològica a centres d'educació especial amb funció exclusivament psicopedagògica.

Programa d'Atenció als Trastorns Greus del Comportament (TMG)
Programa d'atenció ambulatòria als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil adreçat a donar una atenció específica a la població infantil i juvenil afectada d'un trastorn mental caracteritzat per la gravetat clínica, persistència en el temps i que, en la seva evolució, repercuteix greument en la vida familiar, escolar i social.

Programa de Suport a les residències pròpies i concertades de la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA)
Programa d'atenció psiquiàtrica i psicològica dels Centres de Salut Mental Infanto Juvenil adreçat a la població infantil i juvenil, la custòdia de la qual correspon a la Generalitat i que està ubicada en centres o famílies d'acollida.

Llar amb suport
És un recurs d'habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb malaltia mental, a mig camí entre la residència i la via autònoma, que facilita la integració de l'usuari a la comunitat. Són pisos compartits entre varies persones que compten amb el suport d'un monitor i de serveis de rehabilitació especialitzats.

Unitat d'hospitalització domiciliària
És un dispositiu assistencial de salut mental que atén al domicili a pacients amb trastorn mental sever, descompensats o en vies de descompensació, a través d'un programa intensiu i protocol·litzat.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00