Drets i Deures

Drets i deures ciutadania
Podeu accedir al resum de la carta de drets i deures fent clic a sobre de la imatge

 

Quins són els Drets de l'usuari?

 • Drets relacionats amb la igualtat i la no discriminació de les persones
 • Drets relacionats amb l'autonomia i la competència dels pacients
 • Drets relacionats amb la intimitat i la confidencialitat
 • Drets relacionats amb la investigació i l'experimentació científiques
 • Drets relacionats amb la prevenció de la malaltia i la promoció i protecció de la salut
 • Drets relacionats amb la informació assistencial i l'accés a la documentació clínica
 • Drets relacionats amb l'accés a l'atenció sanitària
 • Drets relacionats amb la informació general sobre els serveis de salut i la participació dels usuaris
 • Drets relacionats amb la qualitat assistencial
 • Drets a presentar reclamacions i suggeriments
   

Quins són els Deures de l'usuari?

 • Deure de cuidar de la salut i ser-ne responsable. Aquest deure s'ha d'exigir especialment quan puguin derivar-se riscos o perjudicis per a la salut d'altres persones
 • Deure de fer ús dels recursos, les prestacions i els drets, d'acord amb les necessitats de salut i en funció de les disponibilitats del sistema sanitari, per facilitar l'accés a tots els ciutadans a l'atenció sanitària en condicions d'igualtat efectiva
 • Deure de complir les prescripcions generals de naturalesa sanitària, comunes a tota la població, així como les específiques determinades pels serveis sanitaris
 • Deure de respectar i complir les mesures sanitàries adoptades per a la prevenció de riscos, la protecció de la salut o la lluita contra les amenaces a la salut pública, com el tabac, l'alcoholisme i els accidents de trànsit, o les malalties transmissibles susceptibles de ser previngudes mitjançant vacunacions o altres mesures. I, també, deure de col·laborar en l'assoliment dels objectius
 • Deure de responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions sanitàries ofertes pel sistema sanitari, fonamentalment les farmacèutiques, les complementàries, les d'incapacitat laboral i les de caràcter social
 • Deure d'utilitzar i gaudir de manera responsable, d'acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris
 • Deure de mantenir el respecte adient a les normes establertes en cada centre, així com a la dignitat personal i professional del personal que hi presta serveis
 • Deure de facilitar, de forma lleial i certa, les dades d'identificació i les referents al seu estat físic o sobre la seva salut que siguin necessàries per al procés assistencial o per raons d'interès general degudament motivades
 • Deure de signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades, especialment pel que fa al cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d'especial rellevància per a la salut dels pacients. En aquest document quedarà expressat amb claredat que els pacients han estat suficientment informats de les situacions que es poden derivar de la seva negativa i que rebutgen els procediments suggerits
 • Deure d'acceptar l'alta un cop s'acabi el procés assistencial que el centre o la unitat li puguin oferir. Si per diferents raons existís una divergència de criteri per part del pacient, s'esgotaran les vies de diàleg i tolerància raonables vers la seva opinió i, sempre que la situació ho requereixi, el centre o la unitat haurà de cercar els recursos sanitaris necessaris per donar una atenció adequada
Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Avda. Compte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00