Avís legal general

Llegiu atentament el següent avís legal relatiu al lloc web www.hospitalsagratcormartorell.org

Dades identificatives del Prestador de serveis de la societat de la informació

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa al seu coneixement que l'HOSPITAL SAGRAT COR, amb NIF R0801948A gestiona els continguts del lloc web www.hospitalsagratcormartorell.org amb domicili social a aquests efectes en Avda. Comte de Llobregat 117, 08760 Martorell.

En cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres, pot dirigir-se al domicili a dalt indicat, així com al telèfon: 93.775.22.00 i Correu-e:info.hsagratcor@hospitalarias.es.

Acceptació i vigència de les condicions generals i particulars

Tant la navegació com la utilització i/o comanda de qualsevol dels productes oferts en aquesta pàgina web, li atribueix a vostè la condició d'Usuari i suposa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals i, en el seu cas, Particulars vigents en el moment en què vostè com a Usuari accedeix a la pàgina web.

L'HOSPITAL SAGRAT COR es reserva el dret a ampliar i modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i contingut de la pàgina web, així com a suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de la mateixa manera.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Obligacions d'ús

Amb caràcter general, l'Usuari s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, i abstenint-se d'utilitzar el present lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, perjudicar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets del titular HOSPITAL SAGRAT COR, de la resta d'Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, durant la utilització del present lloc web a:

  • En cas que se li faciliti, l'Usuari ha de custodiar adequadament el “Nom d'Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitat per l'HOSPITAL SAGRAT COR com elements identificadors i habilitats per a l'accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut dels mateixos.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre al o des de el lloc web, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra lo moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, que vulneri la normativa vigent espanyola i dels seu país de residència.
  • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi o qualsevol altre fitxer que sigui susceptible de provocar danys o qualsevol tipus d'alteració en el lloc web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'HOSPITAL SAGRAT COR, de qualsevol Usuari o, en general, de qualsevol tercer, que pugui impedir el normal funcionament.
  • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o malmetre les dades, informacions, programes, documents electrònics o, en general, els fitxers de l'HOSPITAL SAGRAT COR, dels Usuaris o de tercers.

L'HOSPITAL SAGRAT COR podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat que pugui ser conegudes pels Usuaris.

Exempció de responsabilitat

L'HOSPITAL SAGRAT COR no serà responsable:

  • Amb caràcter general, en relació a l'ús inadequat del seu lloc web. Els usuaris hauran de realitzar un ús adequat d'aquest, d'acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui recaure sobre el titular per la seva utilització indeguda.
  • En relació a possibles deficiències tècniques. L'HOSPITAL SAGRAT COR no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per errades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió de dades, en el servidor o en qualsevol prestació. En relació a l'accés per tercers al seu sistema. L'HOSPITAL SAGRAT COR  adoptarà les precaucions tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la que s'accedeix, però sense que sigui responsable de les actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a aquestes dades.

L'HOSPITAL SAGRAT COR  inverteix constantment els mitjans tecnològics que intenten minimitzar el risc de virus i software similar, i continguts no autoritzats en els seus sistemes d'informació. Tot i així, l'Usuari és conscient que ha d'adoptar les seves pròpies mesures orientades a minimitzar els danys ocasionats per software no autoritzat, virus, troians i qualsevol classe de software denominat malware, eximint a l'HOSPITAL SAGRAT COR  de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la contenció de malware en els tractaments habilitats a l'actual web.

Utilització d'hiperenllaços

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies webs a la pàgina web haurà de complir amb les següents condicions que es detallen a continuació, sense que el desconeixement d'aquestes eviti les responsabilitats derivades de la Llei.

L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina web, però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels texts, gràfics, etc.). Quedarà en tot cas prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a les de la pàgina web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de l'HOSPITAL SAGRAT COR; o (IV) de qualsevol altra forma que resulti prohibit per la legislació vigent.

No es realitzaran des de la pàgina que introdueixi l'enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre l'HOSPITAL SAGRAT COR la seva adreça, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que dona.

En cap cas s'expressarà a la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que l'HOSPITAL SAGRAT COR ha donat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç o que d'altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre símbol distintiu de l'HOSPITAL SAGRAT COR dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per l'HOSPITAL SAGRAT COR i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web en la forma establerta en aquesta clàusula.

La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) introdueixin o puguin induir a l'Usuari la falsa concepció que l'HOSPITAL SAGRAT COR subscriu, protegeix, s'adhereix o de qualsevol manera  recolza les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiades o no pertinents amb l'activitat en l'atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent. Igualment, l'Usuari s'abstindrà d'incloure a la pàgina web qualsevol hiperenllaç (en endavant “link”) dirigit a una pàgina web que contingui informació o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, i a l'ordre públic.

Propietat intel·lectual i industrial

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements disponibles en aquesta web (gràfics, imatges, fotografies, mostres i materials que hi apareixen, tecnologies industrials, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, titularitat de l'HOSPITAL SAGRAT COR o sobre els que s'han obtingut els drets d'ús corresponents.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total, dels elements referenciats en l'apartat anterior. La seva publicació a altres pàgines web o en altres mitjans de comunicació digitals o escrits requereix el consentiment exprés del titular de la web i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de l'HOSPITAL SAGRAT COR.

No es permet la utilització dels símbols distintius (marques, noms comercials), llevat d'autorització expressa dels titulars legítims.

Llevat autorització expressa de l'HOSPITAL SAGRAT COR no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” ni a qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços hauran de ser sempre a la pàgina principal o home page del lloc web.

Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o la utilització d'aquest lloc web serà de competència dels tribunals de Martorell, llevat fur imperatiu en matèria de consum.

Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor
Comte del Llobregat, 117 · 08760 Martorell · T. 93 775 22 00